Členství

Podmínky členství

  1. SVČ ČR sdružuje právnické osoby, působící na území České republiky, které vyrábějí čerpací techniku, nebo k ní mají přímý vztah.
  2. Členství je dobrovolné a vzniká na základě smlouvy.
  3. Právnické osoby, které po založení SVČ ČR projeví zájem o členství, doručí SVČ ČR žádost o přijetí spolu se základními ekonomickými informacemi o své podnikatelské činnosti. O přijetí za člena rozhoduje valná hromada.
  4. Vystoupit ze SVČ ČR lze vždy ke konci kalendářního roku při dodržení podmínky, že dotyčný člen zaslal nejméně 3 měsíce předem písemnou žádost o tomto svém rozhodnutí na sekretariát SVČ ČR.
  5. Pokud člen SVČ ČR vážným způsobem poruší stanovy nebo poškodí zájmy SVČ ČR, má valná hromada rozhodnutím 2/3 hlasů přítomných nebo zastupovaných právo jej vyloučit.
  6. Členové, jejichž členství v SVČ ČR zaniklo dle ustanovení odst. 4 nebo 5, tohoto článku, nemají právo na podíl na společném majetku SVČ ČR.

Aktuální členové SVČ ČR

SIGMA GROUP
a.s.

www.sigmagroup.cz

SIMA Group, a.s.

SIGMA PUMPY HRANICE s.r.o.

www.sigmapumpy.com

SIGMA Pumpy Hranice, s.r.o.

ČKD Blansko Engineering a.s.

www.cbeng.cz

ČKD Blansko Engineering, s.r.o.

SIGMIA Trading International s.r.o.

www.sigmia.cz

Sigmia Trading International, s.r.o.

Členové svazu